1.Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher/bilet de excursie/ alt inscris anexat prezentului contract si eliberat odata cu comanda online efectuata.

2. Incheierea contractului

2.1. Contractul se incheie, dupa caz, in oricare din urmatoarele situatii:

a) Pentru produsele standard din porotofliul de produse al agentiei, prezentate pe site-ul agentiei la adresa web premium-experiences.ro, prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice, achizitionate la distanta prin mijloace electronice (online),

b) Pentru produusele create customizat, la solicitarea turistului, in momentul semnarii lui de catre turist, ulterior confirmarii in scris prin mijloace electronice (email) din partea agentiei a serviciilor incluse si termennilor contractuali pentru pachetul creat customizat.

2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e- mail, fax etc.), obligatia de informare a turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat turistului in modalitatile prevazute mai sus contine clauzele prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice,republicata.

2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie.

 3. Pretul contractului si modalitati de plata

3.1. Pretul contractului se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si TVA. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in documentele de calatorie (voucher/ bilet de excurse etc), cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

3.2. Modalitati de plata:

3.2.1. Pentru produsele standard din portofoliul de produse al agentiei, prezentate pe site-ul agentiei la adresa web www.premium-experiences.ro,, plata serviciilor se efectueaza integral (100% din pret) in RON odata cu achizitia pachetelor online, prin plata pretului online prin intermediul platformei de plati online Euplatesc. Plata se considera a fi efecutata in momentul in care aceasta este confirmata agentiei prin intermediul platformei de plati electronice Euplatesc.

3.2.2. Pentru produsele create customizat, la solicitarea turistului, plata serviciilor se efectueaza integral (100% din pret) in RON prin transfer bancar pe contul agentiei cu IBAN: RO21INGB0000999907547230 deschis la ING Bank Sucursala Cipariu Cluj-Napoca. Plata se considera a fi efectuata in momentul in care suma aferenta platii a fost creditata pe contul agentiei.

3.3. Plata serviciilor turistice al caror pret este afisat in alta moneda decat RON, poate fi efectuata exclusiv in RON, la cursul de referinta al BNR din ziua emiterii facturii.

 4. Drepturile si obligatiile Agentiei

4.1. Agentia se obliga sa furnizeze turistului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. in cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism sau in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, Agentia poate furniza turistului un bon de comanda, daca considera necesar.

4.2. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei.

In cazurile prevazute la pct. 4.7 lit. b) si c), informarea se va face in timp util pentru a permite turistului sa decida inceperea calatoriei.

4.3. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. in cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care turistul nu va fi despagubit in niciun mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

4.5. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.

4.6. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

4.7. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca rmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;

c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

4.8. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), nu mai putin de 3 zile, inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;

d) obligatiile turistului prevazute la pct. 5.10, 5.11 si 5.13.

4.9. Agentia parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita.

 5. Drepturile si obligatiile turistului

5.1 Pachetele noastre de vacanta include ca si servicii turistice, pe langa cazari, si alte elemente de tipul:

  • ghidaj (tururi ghidate pedestre sau cu transport inclusiv)
  • vouchere valorice pt. mese la anumite restaurante
  • bilete/ abonamente pentru concerte, festivaluri, spectacole etc.
  • vouchere valorice la servii de spa, masaj etc.
  • diverse alte activitati descrise ca atare in descriere fiecarui pachet

Turistii pot beneficia de aceste elemente, strict la data, ora si in locatia indicata in descrierea pachetului (programul turistic/ servicii incluse) pentru fiecare din serviciile indicate, respectiv daca apar ulterior modificari in program, la data, ora si locatia modificate si comunicate ulterior turistilor. Pentru orice modificari de acest tip (data, ora, locatie), agentia va solicita confirmarea turistului in scris (pe email), ca modificarile de program s-au luat la cunostinta.

Orice nerespectare a datelor/ orelor/ locatiilor din programul indicate in descrierea serviciilor, va avea ca si consecinta faptul ca turistul nu va putea beneficia de aceste servicii, fara a exista posibilitatea rambursarii contravalorii acestor servicii.

5.2. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris (prin email la adresa marketing@premium-experiences.ro ) Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. in acest caz, intre turistul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata agentiei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

5.3. Referitor la cazari, turistul are obligatia sa respecte programul de cazare al fiecarei locatii de cazare, cu check-in, de regula, la ora 14:0/ 15:00 a zilei de intrare si chek-out, de regula, la ora 11:00/12:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a turistului.

5.4. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia/denunta unilateral contractul fara nicio obligatie fata de Agentie, acesta avand dreptul la rambursarea imediata de catre Agentie a sumelor platite, inclusiv comisionul.

5.4. Turistul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, iar in cazul in care se aplica clauzele prevazute in cap. IV pct. 4.7 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru:

a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor; sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

5.5. In cazul in care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.2 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6. In cazul in care turistul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul pct. 5.4. sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, in sensul

rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete turistice, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

5.7. Turistul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.

5.8. In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist.

Daca turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu

rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. VI la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

5.9. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de execursie), in vederea acordarii serviciilor turistice.

5.10. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

5.11. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. in cazul in care turistul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.12. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.13. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

5.14. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.

5.15. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

  6. Renuntari, penalizari, despagubiri

6.1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei

penalizari dupa cum urmeaza:

a) 20 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 24 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 50 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16 – 24 zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 80 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 8 – 15 zile calendaristice inainte de data plecarii;

d) 100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 8 zile calendaristice inainte de plecare sau prin

neprezentarea la program;

6.2. Aceste intervale/ date sunt fixe si se aplica indiferent de momentul rezervarii/ platii initiale (spre exemplu in cazul extrem in care turistul a achizitionat pachetul turistic cu 5 zile inainte de data plecarii, 100% din pretul pachetului devine nerambursabil).

6.3. Penalizarile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1. se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

6.4. Turistul trebuie sa depuna in scris (prin email la adresa marketing@premium-experiences.ro ) cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice. Cererea de renuntare se considera a fi depusa in momentul in care turistul, primeste confirmarea de primire a cererii de la agentie (tot prin email).

6.5. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.6. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international,

precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 si 6.5 se vor retine de catre Agentie din pretul total al pachetului de servicii turistice

achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

7. Reclamatii

7.1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agentiei:

Premium Experiences SRL

Nr. inreg.: J12/16/05.01.2018, CUI; 38656828

Cont RON: RO21INGB0000999907547230

ING Bank, Sucursala Cipariu Cluj-Napoca

Licenta turism: 7985, din data de 3/05/2018

Polita: Polita de asigurare nr. 2880 (la German Romanian Assurance SA) valabila pana la 30.04.2019

Site: www.premium-experiences.ro

Telefon: 0746.056.059

E-mail: marketing@premium-experiences.ro

7.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. in cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 de zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.

 8. Asigurari

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolvabilitatii sau falimentului

Agentiei, la societatea de Asigurare German Romanian Assurance S.A., cu sediul in str. Emil Garleanu Nr. 11, sector 3, Polita de asigurare nr. 2880 valabila pana la data de 30.04.2019, este afisata pe pagina web a agentiei de turism www.premium-experiences.ro)

8.2. Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

8.2.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. in aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.

8.2.2. In cazul in care turistul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita

documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe

respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 8.2.2.

8.2.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de

asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau in principal in:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmarile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 si 8.2.5;

c) fotocopiile de pe documentele de plata (facturi fiscale, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.

8.2.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice si nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

8.2.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Pentru serviciile turistice externe, turistul poate incheia o asigurare storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare, cu companii de asigurare care comercializeaza asfel de produse.

9. Procesare date cu caracter personal

9.1 In vederea executarii obligatilor ce decurg din acest contract, in particular in ceea ce priveste comunicarea dintre Agentie/ reprezentanti ai agentiei (de ex. colaboratori si prestatori de servicii) si turist, Agentia va colecta urmatoarele date cu caracter personal (de identificare si contct): nume si prenume, seria si numar carte de identitate, adresa de email, numar de telefon.

9.2. Agentia prelucreaza datele dumneavoastra cu buna credinta, conform prevederilor Legislatiei/ Regulamentului Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Datele sunt prelucrate in scopul executarii acestui contract, in baza consimtamantului turistului prin acordul transmis pe cale electronica asupra termenilor si conditiilor contractual in relatie cu agentia, in cadrul procesului de achizitie online.

9.3. Pentru a va putea furniza serviciile turistice, datele pot fi transmise catre terti (ex. de ex. colaboratori si prestatori de servicii), care au obligatia legala sau contractuala de a va proteja datele.

9.4. Datele respective vor fi pastrate pana la finalizarea contractului (desfasurarea vacantei turistului), urmand ca la maxim 30 zile de la incheierea vacantei, Agentie sa solicite acordul in scris (prin mijloace electronice) al turistului pentru pastrarea datelor de contact si utilizarea lor in scopul promovarii ofertelor viitore ale agentiei.

9.5. In cazul in care in termen de 15 zile de la solicitarea acordului prevazut la pct. 9.3, turistul nu va transmite acest accord, Agentie va sterge datele de contact si identificare ale turistului din evidentele proprii.

9.6. Aveti urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (ex. cand sunt incomplete), dreptul de stergere a datelor (ex. cand prelucrarea nu a fost legala), dreptul la restrictionarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor (ex. cand doriti sa le transmiteti altui operator), dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a retrage oricand consimtamantul de marketing direct.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctul 6, puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata catre Premium experiences SRL la adresa de email marketing@premium-experiences.ro

 

10. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si pot fi, dupa caz, urmatoarele:

a) voucherul/ biletul de excursie, bonul de comanda, programul touristic, dupa caz;b) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia turistului, in format tiparit sau pe suport electronic.

11. Dispozitii finale

11.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999, republicata.

11.3. Unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

11.4. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in

conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999, republicata. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta agentiei de turism.

11.5. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

11.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.